Manja slova Veća slova RSS

Evropski centar za moderne jezike

http://www.ecml.at
http://contactpoints.ecml.at/

Predstavnici Zavoda za školstvo koordiniraju saradnju sa Evropskim centrom za moderne jezike koji je osnovan u Gracu, Austrija, 1994. i funkcioniše kao jedna od aktivnosti Sektora za jezičko obrazovanje i politiku Savjeta Evrope čiji je cilj unapređenje nastave jezika u Evropi. Crna Gora je članica ove institucije od 7. avgusta 2008. godine. Evropski centar za moderne jezike je najreferentnija organizacija kada je u pitanju nastava stranih jezika.
Radom Centra rukovodi Upravni odbor koji sačinjavaju predstavnici zemalja članica. Takođe, svaka od članica ima nacionalnog koordinatora i osobu zaduženu na državnom nivou za imenovanje učesnika radionica.
Rad Evropskog centra za moderne jezike ima konkretne rezultate, osmišljene tako da budu od praktične koristi nastavnicima jezika, onima koji kreiraju jezičku politiku i autorima nastavnih programa. Glavni cilj projekata Centra je da omogući unapređivanje nastave jezika (maternji, jezik nastave i strani jezici) i uspostavljanje mreže saradnje među stručnjacima u toj oblasti. Unapređenje nastave jezika Centar podstiče razmjenom primjera dobre prakse, promovisanjem inovativnih promjena i obukom trenera na tematskim seminarima.
Učesnici na seminarima Evropskog centra za moderne jezike su eksperti (treneri, direktori, savjetnici) koje imenuju zemlje članice na osnovu zahtjeva koji postavlja Centar za svaku od aktivnosti. Procesom odabira koordinira osoba odgovorna za imenovanje na nacionalnom nivou. Kako bi se osigurao uticaj rezultata ostvarenih u okviru projekta, očekuje se da učesnici budu na pozicijama koje će im omogućiti diseminaciju rezultata na nacionalnom nivou.
Trenutno, članice ECMJ su Albanija, Andora, Armenija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Republika Češka, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Rumunija, Republika Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Crna Gora.

Crna Gora ne zaostaje za drugim zemljama po broju nastavnika koji su prisustvovali radionicama u Gracu. Programi za sve strane jezike urađeni su u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za žive jezike, koji je kao projekat Savjeta Evrope doživio najveću primjenu u Evropi. Okvir predstavlja zajedničku bazu za izradu programa, udžbenika i provjeru znanja u nastavi stranih jezika u Evropi, tako da su teme seminara koje organizuje Centar u velikoj mjeri relevantne za nastavu stranih jezika i u našem sistemu. Takođe, Centar se kroz nekoliko projekata bavio i temama relevantnim za nastavu maternjeg jezika.

Saradnja sa Centrom postoji i na polju ekspertske pomoći.Za nas je posebno korisna bila saradnja u procesu izrade prvog modela Evropskog jezičkog portfolija i obuka nastavnika stranih jezika za pripremu testova u nastavi stranih jezika u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za žive jezike.
Član Upravnog odbora ECML je mr Ljiljana Subotić, samostalna savjetnica u Odsjeku za KPR.
Kontakt osoba odgovorna za imenovanje učesnika je Nataša Perić, samostalna savjetnica u Odsjeku za međunarodnu saradnju.


Program aktivnosti Centra za 2018. godinu možete naći na sljedećem linku 
http://www.ecml.at/ECML-Programme/ECMLCalendar/tabid/257/language/en-GB/Default.aspx