Manja slova Veća slova RSS

Akreditovani model

Zajednički evropski okvir za žive jezike

Evropski jezički portfolio za nastavnike i mentore

 
Odsjek za jezike Savjeta Evrope pokrenuo je projekat Evropski jezički portfolio s ciljem da promoviše kreiranje praktičnog dokumenta koji pomaže ljudima svih godišta i zanimanja da unaprijede svoje znanje jezika i da bolje upoznaju druge kulture.

EJP takođe služi za utvrđivanje trenutnog nivoa poznavanja stranih jezika kao i predstavljanje diploma i sertifikata o znanju jezika u skladu sa standardizovanim evropskim sistemom koji se sastoji od šest nivoa poznavanja jezika zasnovanih na Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike.

Evropski jezički portfolio jedna je od konkretizacija načela izloženih u Zajedničkom evropskom okviru. Riječ je o ličnom dokumentu, vrsti curriculum linguae čiji je vlasnik onaj ko uči strane jezike i gdje evidentira sva svoja znanja i iskustva u svim jezicima koje je učio, u formalnom i neformalnom obrazovanju ili na drugi način, i bez obzira na nivo vladanja jezikom. 

Ciljevi Evropskog jezičkog portfolija su:

- motivisanje učenika da jačaju svoje lingvističke i interkulturalne kompetencije na svim nivoima;

- utvrđivanje nivoa jezičkih kompetencija i interkulturalnih iskustava.


Evropski jezički portfolio ima dvije osnovne funkcije:

- pedagoška – jer proces učenja jezika čini transparentnijim za učenike, pomažući im da razvijaju sposobnost razmišljanja i samoocjenjivanja i postupno im omogućavajući da preuzmu odgovornost za sopstveno učenje.

- informativna - jer evidentira znanja stečena u okviru školskog sistema, u okviru neformalnog obrazovanja, kao i lična iskustva.

Portfolio se sastoji od tri obavezna dijela: Jezički pasoš, Jezička biografija i Dosije.

Jezički pasoš

- pruža opštu sliku o poznavanju različitih jezika u određenom trenutku, u skladu sa nivoima znanja iz Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike Savjeta Evrope;

- sadrži zvanične sertifikate i svjedoči o jezičkim kompetencijama, interkulturalnim iskustvima i iskustvima u učenju jezika;

- sadrži informacije o pojedinačnim i specifičnim kompetencijama;

- omogućava da učenik samostalno procijeni svoje znanje. 

Jezička biografija

- omogućava učeniku da učestvuje u planiranju sopstvenog učenja, u razmišljanju o učenju i procjenjivanju napredovanja;

- podstiče učenika da utvrdi šta zna na svakom od jezika, kao i da navede svoja iskustva stečena u školi i van nje;

- organizovana je u skladu sa idejom o promovisanju plurilingvizma, to jest, učenja više jezika.

Dosije nudi učeniku mogućnost da napravi kolekciju svojih radova, ali i diploma i sertiifkata kojima će ilustrovati svoja znanja ili iskustva navedena u Jezičkoj biografiji ili u Pasošu.

EJP se izrađuje na nacionalnom nivou i to za različite uzraste. Znači da svaka zemlja izrađuje portfolio prilagođen svojim uslovima i potrebama, ali da bi bio odobren od strane Savjeta Evrope, takav portfolio mora poštovati osnovna načela Zajedničkog evropskog okvira.

U okviru ovog projekta u Crnoj Gori su prevedeni osnovni dokumenti iz  ove oblasti, Zajednički evropski okvir za žive jezike i Evropski jezički portfolio za nastavnike i mentore i održan Uvodni seminar o evropskom jezičkom portfoliju za nastavnike stranih jezika, koji je vodio ekspert za ovu oblast David Little. Takođe, pripremljen je nacrt EJP namijenjen za rad sa djecom u osnovnoj školi (od 9 do 14 godina) koji je finalizovan u okviru jednogodišnjeg projekta »Primjena Evropskog jezičkog portfolija u nastavi stranih jezika u Crnoj Gori«.

Akreditovan prvi crnogorski model Evropskog jezičkog portfolija

Projekat »Primjena Evropskog jezičkog portfolija u nastavi stranih jezika u Crnoj Gori«, koji je realizovan u periodu septembar 2009 – septembar 2010, završen je akreditacijom prvog modela za učenike/ce trećeg ciklusa osnovne škole.

Prvu verziju modela za 2. i 3. ciklus osnovne škole uradile su profesorice francuskog jezika Danka Tomić, Bojana Bulatović i Danijela Ljepavić, uz srtučnu pomoć koordinatora za EJP, Dragana Bogojevića. Zaključak primjene tokom pilot faze je da je ovaj model ipak najprimjereniji učenicima 3. ciklusa, tako da je namijenjen uzrastu od 12 – 15 godina.

Nastavnice koji su realizovale pilot projekat su: Žana Bulajić, Senada Kajošević, Anita Granić, Ramajana Nokić, Biljana Čavor, Dragana Došljak, Ivana Vukčević, Dušica Šćekić, Sonja Jočić, Vesna Vukićević, Mladenka Perić, Rajka Vuksanović, Suzana Perazić, Elzana Mujević i Selvija Nikč.

Učesnice u projektu su u komentarima uglavnom naglašavale važnost deskriptora. Predloženo je da se deskriptori formulišu tako da budu konkretniji i prilagođeniji gradivu, što bi učenicima dalo utisak da brže stiču znanja i podstaklo ih na dalji rad. Takođe, naglasile su da rad na portfoliju, posebno u dijelu koji se odnosi na postavljanje ciljeva učenja, doprinosi povećanju motivacije kod učenika.

Po završetku pilotiranja, evaluacija projekta je pokazala da se 85,71% nastavnica u potpunosti slaže sa tvrdnjom da je EJP je važna inovacija u nastavi stranih jezika.

Nakon unošenja preporučenih izmjena, portfolio je pripremljen za štampu i prvi crnogorski model Evropskog jezičkog portfolija je, uz aplikacionu formu proslijeđen Savjetu Evrope.

20. septembra 2010. Odbor za validaciju je potvrđuje da model u potpunosti ispunjava uslove i da ja akreditovan od strane Savjeta Evrope.

12. novembra 2010. Evropski jezički portfolio je odobren i od strane Savjeta za opšte obrazovanje kao priručna literatura za strane jezike.

 

http://www.coe.int/t/DG4/Portfolio/

http://elp-tt2.ecml.at/

http://elp.ecml.at/UsingtheELP/WhyusetheELPwithyourstudents/tabid/2705/language/en-GB/Default.aspx

www.ecml.at